Pirkimo – pardavimo taisyklės

Bendrosios nuostatos

1.1.Šios elektroninės  www.biovitup.com  (toliau – elektroninė parduotuvė) taisyklės (toliau taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau Pardavėjas) juridškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje.

1.3.Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas asmuo, perkantis Elektroninėje parduotuvėje po registracijos arba be registracijos (toliau – Pirkėjas). Elektroninėje parduotuvėje pirkti gali:

1.3.1. visi  fiziniai ir juridiniai asmenys

1.3. Šių prekių pardavėjas yra MB”DOKAO” Įmonės kodas:305621626, PVM Mokėtojo kodas :LT100014003710, Adresas: Smolensko g.19,Vilnius,Lietuva (toliau – Pardavėjas).

1.4.Pardavėjas ir Pirkėjas toliau kiekvienas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu – „Šalimis“.

1.5.Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises ir pareigas, atsakomybę, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką, Pirkėjui įsigyjant prekes Elektroninėje parduotuvėje.

1.6.Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie tai informuojamas Elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu. Pirkėjui perkant Elektroninėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.7.Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą, Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Elektroninėje parduotuvėje. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad sudarydamas pirkimo-pardavimo sutartį Pirkėjas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Pardavėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės, jei šis Pirkėjo patvirtinimas visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis bet kokiu atžvilgiu.

1.8.Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.9.Pirkėjas, naudodamasis Elektronine parduotuve, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. Jei Pirkėjas nesutinka su šiomis Taisyklėmis ar su kuria nors šių Taisyklių dalimi, bendra kaina ar jos dalimi, bet kokiais papildomais mokesčiais ir / ar papildomomis išlaidomis, tokiu atveju Pirkėjas privalo nepateikti užsakymo, nepirkti prekės ir nesudaryti pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju.

 1. Prekių užsakymas ir apmokėjimas už prekes

2.1.Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

2.2.Užsisakyti prekes Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali:

2.2.1. užsiregistruodamas šioje Elektroninėje parduotuvėje – įvesdamas registracijos metu prašomus duomenis;

2.2.2. nesiregistruodamas šioje Elektroninėje parduotuvėje.

2.3.Pirkėjas, apsilankęs Elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurių pagrindu yra suformuojamas prekių krepšelis. Pirkėjas, užsakydamas prekes Taisyklių 2.2 punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis, reikalingus pasirinktoms prekėms įsigyti, apmokėti ir pristatyti.

2.4. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurias įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Pirkėjas patvirtiną jog susipažino su šiomis taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.
2.5. Atsiskaityti galima naudojantis Swed, Seb, Luminor bankų elektroninės bankininkystės paslaugomis, bei Visa/MasterCard mokėjimo kortelėmis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimu platforma.

2.6.Pateikus užsakymą, Pirkėjo nurodytu el. paštu Pardavėjas išsiunčia automatiniu būdu sugeneruotą patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas Elektroninėje parduotuvėje.

2.7.Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių tokių asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą, Pardavėjo privatumo politikos. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 1.     Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

3.1.Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių užsakymą, prieš tai susipažinęs su šiomis taisyklėmis.
3.2.Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

3.3. Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje.

 1. Pirkėjo teisės

4.1.        Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2.        Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.3.        Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4.        Pirkėjas gali anuliuoti ar koreguoti Prekių krepšelį iki to momento, kol pasirenka ir patvirtina apmokėjimo būdą.

 1. Pardavėjo teisės

5.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
5.2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.

 1. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas, užsiregistruodamas Elektroninėje parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenų bei neperduoti ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant raštu informuoti Elektroninės parduotuvės klientų aptarnavimo skyrių, skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, padarytus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

 1. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1.        Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.

7.2.        Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

7.3.        Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

7.4.        Prekės pavadinimas bei pagrindinės savybės yra nurodytos Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, kurioje perkama prekė, ir / arba ant prekės ir / arba prekės pakuotėje ir / arba prekės informaciniame lapelyje.

 1. Prekių kainos

8.1.        Prekių ir kitų paslaugų kainos (įskaitant, bet neapsiribojant, papildomi mokesčiai ir / ar kitos išlaidos, pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos) Elektroninėje parduotuvėje ir galutiniame užsakymo lange nurodomos eurais su PVM.

 1. Prekių pristatymas

9.1.        Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, pridedamas prie prekių kainos, nurodytas Elektroninės parduotuvės puslapyje ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės. Elektroninėje parduotuvėje gali būti nurodyta, kad prekių pristatymo mokestis yra neimamas, jei užsakytų prekių vertė viršija tam tikrą sumą.

9.2.        Pirkėjas privalo priimti prekes pats, nebent užsakymo pateikimo metu nurodė, kad prekes atsiimti gali ir kitas asmuo. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl netinkamam asmeniui pristatytų prekių.

9.3.        Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui paprastai per 2–4 darbo dienas, nebent Elektroninėje parduotuvėje nurodytas kitoks pristatymo terminas. Bet kuriuo atveju, prekės Pirkėjui gali būti pristatomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos darbo dienos po sumos už prekes įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą. Šie terminai yra preliminarūs. Jie taip pat netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Šalys dės visas pastangas suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per papildomą terminą ir jei Pardavėjas ir Pirkėjas abipusiu susitarimu nesusitaria kitaip, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai Pardavėją raštu Taisyklėse nurodytais rekvizitais

9.4.        Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

9.5.        Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus, pristatytų prekių komplektiškumo (asortimento), kiekio neatitikimus, privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Pirkėjui nepatikrinus pakuotės, pristatytų prekių komplektiškumo (asortimento), kiekio ir / ar kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nenurodžius šių trūkumų, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

 1.   Prekių kokybė

10.1.    Kiekvienos Elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės bei duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2.    Pardavėjas neprisiima atsakomybės už tai, kad Elektroninės parduotuvės nuotraukose pavaizduotos prekės įvairiais parametrais (įskaitant, bet neapsiribojant, savo dydžiu, forma, spalva, ir kt.), gali neatitikti realių prekės parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Prieš sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjas turi perskaityti prekės aprašymą.

10.3.    Tam tikroms prekėms suteikiamas tam tikras prekės tinkamumo naudoti terminas, kuris nurodomas ant produkto pakuotės.

10.4.    Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

 1. Prekių grąžinimas

11.1.    Parduotų prekių trūkumai šalinami, kokybiškos prekės keičiamos / grąžinamos, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis 2014 m. liepos 22 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

11.2.    Tinkamos kokybės maisto prekės nekeičiamos ir negrąžinamos, nebent Pardavėjas nusprendžia kitaip. Supakuotos tinkamos kokybės prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, taip pat gali būti keičiamos ir grąžinamos tik Pardavėjui sutikus.

11.3.    Pirkėjas gali grąžinti kokybišką prekę, jei Pardavėjas su tuo sutinka, per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos, jei kokybiška prekė grąžinama pagal šių Taisyklių sąlygas, ir atgauti už ją sumokėtus pinigus šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais (pinigų grąžinimo garantija).

11.4.    Norėdamas grąžinti kokybišką(-as) prekę(-es), vadovaudamasis 11.3 punktu, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos Pirkėjas apie tai turi raštu informuoti Pardavėją el. paštu [email protected] nurodydamas grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis. Pardavėjas, gavęs prašymą, susisiekia su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas ir, jei sutinka su kokybiškų prekių grąžinimu, suderina kokybiškos prekės grąžinimo arba keitimo detales, arba informuoja pirkėją, jog nesutinka su kokybiškų prekių grąžinimu.

11.5. Grąžinant kokybiškas prekes būtina laikytis šių sąlygų:

11.5.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

11.5.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

11.5.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, plombos, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

11.5.4. Grąžinant prekes būtina pateikti jų įsigijimo dokumentą.

11.6.  Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo.

11.7. Pardavėjas, įsitikinęs, kad kokybiška prekė atitinka šiose Taisyklėse nustatytas sąlygas, grąžina pinigus į mokėtojo banko sąskaitą per 9–14 darbo dienų arba, Pirkėjui pageidaujant, per tą patį terminą pakeičia grąžintą kokybišką prekę nauja. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma šiose Taisyklėse nustatytų prekių grąžinimo sąlygų.

11.8. Kokybiškos ir nekokybiškos Prekės gali būti grąžinamos Pirkėjo pasirinkimu:

11.8.1. Per kurjerį (kurjerio atvykimas, siuntos paėmimas Pirkėjo nurodytu adresu ir pristatymas Pardavėjui Pirkėjo lėšomis);

11.8.2. Pašto skyriuose (Pirkėjas savarankiškai pasirinktame pašto skyriuje atlieka Prekių grąžinimą savo lėšomis).

11.9. Grąžinant ar keičiant kokybiškas prekes praėjus 14 dienų, bet nesibaigus 30 dienų laikotarpiui nuo dienos, kai Pirkėjas gavo prekes, Pirkėjui negrąžinamos jo Pardavėjui sumokėtos prekių pristatymo išlaidos, Pirkėjas taip pat apmoka visas prekių pristatymo išlaidas, susijusias su kokybiškų prekių grąžinimu ir / ar keitimu.

11.10.Pardavėjas grąžina Pirkėjui Pirkėjo patirtas nekokybiškos prekės grąžinimo išlaidas Lietuvos Respublikoje, įsitikinęs, kad Pirkėjas grąžino prekes būtent dėl netinkamos kokybės, vadovaujantis šių Taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų sąlygomis.

 1. Atsakomybė

12.1.     Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateikiamų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2.     Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą ir privalo užtikrinti, kad jie nebūtų perduoti tretiesiems asmenims. Jei Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.3.     Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

 1. Rinkodara ir informacija

13.1.     Pardavėjas Elektroninėje parduotuvėje savo nuožiūra gali inicijuoti įvairaus pobūdžio akcijas, keisti jų sąlygas ar jas nutraukti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

13.2.     Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

13.3.     Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl interneto ryšio, el. pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

13.4.     Jei Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkytų Pirkėjo asmens duomenis, pateiktus Pardavėjui perkant prekes, taip pat sutinka gauti e. naujienas su pasiūlymais ir straipsniais, jis tai pažymi varnele arba darydamas užsakymą, arba aiškiai pažymėdamas savo sutikimą Elektroninėje parduotuvėje. Jeigu davęs sutikimą tvarkyti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat gauti e. naujienas su pasiūlymais ir straipsniais Pirkėjas vėliau to nebepageidaus ir informuos apie tai Pardavėją 14.5 punkte nustatyta tvarka, Pardavėjas nesiųs Pirkėjui e. naujienų ir nenaudos jo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjui yra žinoma apie jo teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais.

13.5.     Pirkėjas bet kada turi teisę atšaukti savo sutikimą Pardavėjui tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, pateikdamas apie tai atitinkamą pranešimą Pardavėjui.

13.6.     Pirkėjas, nenorėdamas gauti jam skirtų pasiūlymų arba norėdamas pakeisti naujienlaiškių prenumeratos nustatymus, taip pat gali pats tai padaryti prisijungęs prie savo paskyros.

 1. Sutarties atsisakymo taisyklės ir tvarka

14.1.     Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta LR Civilinio kodekso 6.228-11 str., išlaidų, atsisakyti su Pardavėju sudarytos nuotolinės pirkimo-pardavimo sutarties („Sutartis“), išskyrus atvejį, jei Sutartis buvo sudaryta dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, taip pat kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis per 14 (keturiolika) dienų nuo dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gavo prekę, arba paskutinę prekę (jei sudaroma sutartis, pagal kurią Pirkėjas vienu užsakymu užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai), arba paskutinę partiją ar dalį (jei sudaroma sutartis, pagal kurią prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis). Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties, Pirkėjas turi Pardavėjui pranešti apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (raštu Sutartyje nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu [email protected] , nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį). Pirkėjas gali pasinaudoti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta atsisakymo forma, bet tai nėra privaloma. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Pirkėjas nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti Sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

14.2. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Pareiga grąžinti prekę lieka Pirkėjui.

 1. Baigiamosios nuostatos

15.1.     Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu, LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymu, 2014 m. liepos 22 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

15.2.     Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

15.3.     Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

15.4.     Prašymą / skundą dėl mūsų Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos taip pat galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse –  http://vvtat.lt/lt/struktura_ir_kontaktai/teritoriniai-padaliniai.html) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

15.5.     Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir nuo Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force Majeure aplinkybės), kurios apima:

15.5.1.                 gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos įvykdyti;

15.5.2.                 įvykį ar aplinkybę, kurių sutarties Šalis (Šalys) negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti  prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;

15.5.3.                 Vyriausybės arba valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti.