Privatumo politika

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja MB”DOKAO” Įmonės kodas: 305621626, PVM Mokėtojo kodas :LT100014003710, Adresas: Smolensko g.19,Vilnius,Lietuva (toliau – Pardavėjas).BIOVITUP kliento (toliau – Jūs, Jūsų, Jus, Jums) asmens duomenų tvarkymo pagrindinius principus bei tvarką, Jums naudojantis interneto svetaine www.biovitup.com  .

1.2. Privatumo politika skirta supažindinti Jus su BIOVITUP vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, remiantis kuria gali būti ar yra nustatyta Jūsų asmens tapatybė: pavardė, vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar pašto adresas, informacija apie pirkimą (data, prekė, kaina, kiekis, suma, nuolaida) ir kita informacija (toliau – Asmens duomenys).

1.3. Su šiuo BIOVITUP dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu BIOVITUP svetainėje, taip pat jį galite parsisiųsti iš BIOVITUP svetainės ir atsispausdinti.

1.4. BIOVITUP yra Jūsų Asmens duomenų valdytoja.

1.5. Jūsų Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas  BIOVITUP asmens duomenų tvarkymo taisyklės, o nuo 2018 m. gegužės 25 d. – taip pat ir Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas Nr. 2016/679 (toliau – BDAR).

1.6. Naudodamiesi BIOVITUP svetaine pripažįstate, kad esate informuotas, jog BIOVITUP Jūsų Asmens duomenis valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje nustatytomis priemonėmis, tikslais ir tvarka.

1.7. BIOVITUP vadovaujasi šiais Asmens duomenų tvarkymo principais:

1.7.1. Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu.

1.7.2. Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

1.7.3. Asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kokių reikia siekiant nurodytų tikslų.

1.7.4. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:

1.7.4.1. Jūs duodate sutikimą arba kai galima daryti išvadą, kad sutikote, jog jie būtų naudojami konkrečiam tikslui (pvz., užsiregistruojant gauti naujienlaiškį, dalyvauti apklausose, žaidimuose (viktorinose), pateikiant užsakymą ar atsakant į kitokius klausimus apie kontaktinius duomenis);

1.7.4.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai Jūs esate viena iš šalių;

1.7.4.3. Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia BIOVITUP arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami Asmens duomenys, ir jei Jūsų interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, nėra viršesni;

1.7.4.4. Asmens duomenis tvarkyti būtina, kad būtų įvykdyta BIOVITUP taikoma teisinė prievolė.

1.7.5. Asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami.

1.7.6. Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Jūsų tapatybę galima būtų nustatyti ne ilgiau nei kad yra būtina siekiant nustatytų tikslų.

1.7.7. Asmens duomenys tvarkomi tik tokiu būdu, kad būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas; duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

1.7.8. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali, išskyrus tuos atvejus, kai jos atskleidimo reikalauja teisės aktai.

1.8. Naudotis BIOVITUP svetainės paslaugomis gali:

1.8.1. visi fiziniai ir juridiniai asmenys;

  1. Asmens duomenų rinkimas ir kitoks tvarkymas bei saugojimo laikotarpis

2.1. BIOVITUP gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų Asmens duomenys renkami ir kitaip tvarkomi šiais tikslais:

2.1.1. siekiant apdoroti Jūsų paslaugų užsakymus;

2.1.2. siekiant išrašyti finansinius dokumentus;

2.1.3. siekiant išspręsti problemas, susijusias su paslaugų teikimu;

2.1.4. siekiant įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

2.1.5. elektroninės prekybos tikslais;

2.1.6. tiesioginės rinkodaros (prekių ir paslaugų asmenims siūlymo ir (arba) teiravimosi jų nuomonės dėl siūlomų prekių ir paslaugų) tikslais;

2.1.7. elektroninių užklausų ir komentarų administravimo tikslais;

2.1.8. informacija, gaunama ar generuojama Jums naudojantis BIOVITUP svetaine, kaip tai nurodyta 3 punkte – minėtame punkte nurodytais tikslais.

2.2. Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis, BIOVITUP įgyvendina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, kurios užtikrina Asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Jūsų Asmens duomenys apsaugoti nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

2.3. Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt   platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. Nr.:  12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus parduodama Maksekeskus AS.

2.4. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi:

2.4.1. tiesioginės rinkodaros (prekių ir paslaugų asmenims siūlymo ir (arba) teiravimosi jų nuomonės dėl siūlomų prekių ir paslaugų) tikslais – 10 metų nuo sutikimo tvarkyti Asmens duomenis gavimo momento (arba nuo duomenų gavimo momento, kai sutikimas neprivalomas);

2.4.2. elektroninių užklausų administravimo tikslais – 2 mėnesius, o komentarų administravimo tikslu – 3 metus nuo pateikimo dienos;

2.4.3. Jeigu Jūsų duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu BIOVITUP yra gavusi skundų, susijusių su Jumis, ar jeigu BIOVITUP yra pastebėjusi Jūsų padarytus privatumo politikos ir / ar BIOVITUP svetainėje esančių taisyklių pažeidimus, taip pat jei siekiama pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus, Jūsų Asmens duomenys gali būti tvarkomi tiek laiko, kiek būtina minėtais atvejais.

2.5. Suėjus aukščiau minėtiems terminams, Jūsų Asmens duomenys sunaikinami automatiniu būdu.

2.6. BIOVITUP gali statistiniais tikslais naudoti nuasmenintus, su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie užsakytas paslaugas. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

2.7. BIOVITUP svetaine Jūs naudojatės ir parsisiunčiate duomenis savo rizika. BIOVITUP neatsako už dėl to galimai patirtą žalą, ypač jei tai žala, kuri gali būti padaryta Jūsų turimiems duomenų rinkiniams, technikai ir (arba) programinei įrangai.

  1. Informacijos gavimo būdai

3.1. BIOVITUP gali naudoti toliau nurodytą informaciją, kurią gauna Jums naudojantis BIOVITUP svetaine, šiais būdais:

3.1.1. Jūsų IP adresas: Jūsų IP adresas yra skaitmuo, kurį Jūsų interneto paslaugų teikėjas (IPT) automatiškai priskiria Jūsų naudojamam kompiuteriui. IP adresas yra identifikuojamas ir patalpinamas Jūsų serverio žurnale kartu su apsilankymo laiku ir puslapiu (-iais), kuriame (-iuose) lankėtės. IP adresų rinkimas yra įprasta praktika internete ir tai automatiškai daro daugelis tinklalapių.IP adresus BIOVITUP naudoja tokiais tikslais, kaip BIOVITUP svetainės naudojimo lygio nustatymas, serverio problemų ir BIOVITUP svetainės administravimas. BIOVITUP juos taip pat gali naudoti ir atskleisti visais tikslais, kaip ir naudodami kitus asmens duomenis. BIOVITUP prašo įsidėmėti, kad IP adresus, serverio žurnalo įrašus ir susijusią informaciją BIOVITUP laiko Asmens duomenimis, jei taip nustato įstatymai ar kiti taikytini teisės aktai.

3.1.2. Jūsų naršyklės informacija: tam tikrą informaciją renka daugelis naršyklių, pavyzdžiui, prieigos prie perdavimo terpės valdymo (angl. media access control, MAC), Jūsų kompiuterio tipas („Windows“ ar „Macintosh“), ekrano skiriamoji geba, operacinė sistema, interneto naršyklė ir versija, slapukai (slapukų politika pateikiama žemiau), pikselių žymos (angl. pixel tags), žiniatinklio indikatoriai (angl. web beacon) ir kitos panašios technologijos.

Naršyklės informaciją, apdorotą „Google Analytics“ programa, BIOVITUP naudoja svetainės lankymo statistikai vertinti ir gerinti. Daugiau informacijos apie tai galima rasti: https://www.google.com/policies/privacy/partners/

  1. Duomenų apsauga ir „Facebook“ naudojimas

4.1. BIOVITUP svetainėje naudojami socialinio tinklo www.facebook.com įskiepiai (angl. plugins). Šį tinklą valdo „Facebook Inc.“, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV („Facebook“).

4.2. Kai naudodamiesi BIOVITUP svetaine išsikviečiate tinklalapio puslapius su tokiu įskiepiu, prisijungiate prie „Facebook“ serverių, Jūsų naršyklė gauna atitinkamą pranešimą, o tinklalapyje pasirodo įskiepis. Taip „Facebook“ serveriui perduodama informacija, kuriuose BIOVITUP svetainės puslapiuose Jūs apsilankėte. Jei tuo metu esate užsiregistravęs kaip „Facebook“ narys, „Facebook“ šią informaciją priskiria Jūsų asmeninei „Facebook“ naudotojo paskyrai. Naudojantis įskiepio funkcijomis (pvz., paspaudžiant mygtuką „Patinka“, pateikiant komentarą), šie duomenys taip pat priskiriami Jūsų „Facebook“ paskyrai. Jei Jūs nepageidaujate, kad „Facebook“ rinktų duomenis apie Jus per BIOVITUP tinklavietę, prieš apsilankydami BIOVITUP tinklavietėje, turite atsijungti iš „Facebook“.

4.3. „Facebook“ šiuo įskiepiu nedaro įtakos BIOVITUP renkamiems duomenims, todėl teikia Jums BIOVITUP žinių lygį atitinkančią informaciją. Daugiau informacijos apie „Facebook“ renkamus ir naudojamus duomenis, apie su tuo susijusias Jūsų teises, savo privatumo apsaugos galimybes galite rasti „Facebook“ privatumo pranešimuose.

  1. Asmens duomenų naudojimas rinkodaros (reklamos ir rinkotyros) tikslais

5.1. BIOVITUP taip pat teikia šias paslaugas:

5.1.1. siunčia naujienlaiškius su naujausiais pasiūlymais / prekių reklama, teiraujasi klientų nuomonės dėl siūlomų prekių ir paslaugų;

5.1.2. registruoja kaip nuolatinį klientą.

5.2. Jei Jūs duosite savo aiškų sutikimą, kad Jūsų Asmens duomenys būtų panaudoti tiesioginės rinkodaros (reklamos ir rinkotyros) tikslais (pvz., tikrai nuspausite atitinkamą mygtuką atlikdami veiksmus BIOVITUP svetainės puslapiuose), tai Jūsų Asmens duomenys ir bus išsaugoti bei naudojami šiais tikslais.

5.3. Kaip pavyzdį galima paminėti, kad tada BIOVITUP Jums siųs įvairią BIOVITUP įmonės gaminių reklamą ar kitus pasiūlymus. Tam BIOVITUP pasinaudoja tokiais ryšio su Jumis kanalais, kuriuos BIOVITUP nurodote duodami savo sutikimą, pavyzdžiui, elektroniniu paštu, jei BIOVITUP nurodote savo elektroninio pašto adresą; telefonu, trumpąja žinute arba per „App“ mobiliuosius pritaikymus, jei nurodote BIOVITUP savo (mobiliojo) telefono numerį; įprastu paštu (pašto siunta), jei nurodote BIOVITUP savo adresą.

5.4. Jei Jūs davėte savo aiškų sutikimą, kad Jūsų Asmens duomenys būtų panaudoti tiesioginės rinkodaros (reklamos ir rinkotyros) tikslais, tai reiškia, kad suteikėte BIOVITUP galimybę siųsti Jums paštu BIOVITUP svetainėje siūlomų paslaugų reklamą. Be to, panaudodama Jūsų duomenis, BIOVITUP gali sukurti ir prižiūrėti naudotojo profilį, reikalingą tam, kad galėtumėte gauti būtent Jums skirtą reklamą, kuri, BIOVITUP manymu, galėtų Jus sudominti.

5.5. Jei Jūs duodate savo aiškų sutikimą, kad Jūsų Asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, BIOVITUP gali panaudoti Jūsų duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros ir pardavimo tikslais.

5.6. Atlikusi Jūsų užsakymą, elektroniniu paštu BIOVITUP Jums gali atsiųsti prašymą įvertinti BIOVITUP darbą.

  1. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims 

6.1. Jūsų Asmens duomenis turi teisę tvarkyti BIOVITUP duomenų tvarkytojai – serverio paslaugos teikėjas, svetainės administratorius bei pašto siuntas pristatančios bendrovės – tiek, kiek yra būtina jų funkcijoms atlikti. BIOVITUP turi teisę perduoti Asmens duomenis tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

6.2. Siekdama gerinti BIOVITUP produktų pasiūlą, BIOVITUP personifikuotai įvertina, kuriomis BIOVITUP nuorodomis buvo pasinaudota. Savo sutikimą tokiai praktikai Jūs suteikiate registracijos metu. Todėl BIOVITUP gali reikėti perduoti Jūsų Asmens duomenis tolesniam apdorojimui kitoms BIOVITUP grupės įmonėms arba kitoms įmonėms, kurios yra jos paslaugų teikėjai. Tokie paslaugų teikėjai, pavyzdžiui, gali būti įgalioti išsiųsti naujienlaiškį Jums.

6.3. BIOVITUP garantuoja, kad Jūsų Asmens duomenys nebus pasipelnymo tikslais perduodami tretiesiems asmenims. Tačiau BIOVITUP pasilieka teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtų tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to BIOVITUP pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

6.4. Jūsų Asmens duomenys nebus teikiami į trečiąsias valstybes.

  1. Jūsų teisės

7.1. Jūs turite teisę keisti ir / ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

7.2. Jūs turite pareigą registracijos formose nurodyti tik teisingus Asmens duomenis. BIOVITUP nėra atsakinga už registracijos formose nurodytų Asmens duomenų teisingumą ar bet kokią žalą, kilusią dėl pateiktų neteisingų Asmens duomenų.

7.3. Jeigu Asmens duomenys tvarkomi Jums sutikus, Jūs turite teisę bet kada atšaukti sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo pranešdami apie tai asmeniškai arba raštu adresu Smolensko g.19,Vilnius arba elektroniniu paštu [email protected], pateikdami asmens tapatybę liudijančius dokumentus ar jų patvirtintas kopijas. Atšaukimas neturės poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Jums nesutinkant ar atšaukus sutikimą dėl Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkymo, toks duomenų tvarkymas nutraukiamas, Jūsų profilis ir Asmens duomenys sunaikinami.

7.4. Jūs taip pat turite teisę:

7.4.1. gauti patvirtinimą iš BIOVITUP, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, jei taip, susipažinti su BIOVITUP tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi;

7.4.2. reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius Asmens duomenis;

7.4.3. reikalauti sustabdyti Asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų;

7.4.4. nuo BDAR taikymo pradžios (2018 m. gegužės 25 d.) – reikalauti apriboti Asmens duomenų tvarkymą minėtame reglamente nurodytais pagrindais;

7.4.5. nuo BDAR taikymo pradžios – reikalauti ištrinti Asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) minėtame reglamente nustatytais pagrindais;

7.4.6. nuo BDAR taikymo pradžios – gauti Asmens duomenis įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jei duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu ar sutartimi;

7.4.7. nuo BDAR taikymo pradžios – nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu, kai BIOVITUP tvarko Asmens duomenis siekdama savo teisėtų interesų; tuomet BIOVITUP nebetvarkys Jūsų Asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai įrodys, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

7.4.8. pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai.

7.5. Aukščiau nurodytas teises (išskyrus nurodytą 7.4.8 punkte) Jūs galite įgyvendinti kreipdamiesi į BIOVITUP asmeniškai arba raštu adresu Smolensko g.19,Vilnius arba elektroniniu paštu [email protected], pateikdami asmens tapatybę liudijančius dokumentus ar jų patvirtintas kopijas. BIOVITUP, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų kreipimosi dienos pateiks Jums atsakymą.

7.6. Jei Jums kiltų kokių nors klausimų, susijusių su aukščiau minėtomis Jūsų teisėmis ar BIOVITUP privatumo politika, prašome adresu [email protected]  atsiųsti elektroninį laišką, kurio temos nuorodoje turi būti įrašyta „Duomenų apsauga“.

  1. Slapukų politika

8.1. Slapukai (angl. cookies) – tai nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurias Jūsų naudojamo įrenginio naršyklė priima iš svetainės, kurioje lankotės, ir išsaugo Jūsų įrenginyje. Slapukai leidžia BIOVITUP svetainei prisiminti informaciją apie Jūsų naršymo įpročius, veiksmus, paieškas bei nustatymus, kad galėtumėte naudotis visu svetainės funkcionalumu, o kiti apsilankymai BIOVITUP svetainėje būtų paprastesni ir naudingesni.

8.2. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnę informaciją galima rasti adresu allaboutcookies.org.

 

8.3. BIOVITUP gali, nepažeisdama teisės aktų, sujungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi prekėmis.

8.4. BIOVITUP svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas. Trečiųjų šalių paslaugoms ar produktams, kuriuos galima pasiekti pasinaudojus nuorodomis iš BIOVITUP svetainės, taikomas atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas.

9. Privatumo politikos keitimas

9.1. BIOVITUP turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo politiką, apie tai pranešdama BIOVITUP svetainėje.

9.2. Jeigu Jūs nesutinkate su Asmens duomenų tvarkymu pagal naują privatumo politikos redakciją, Jūs galite pasinaudoti aukščiau nurodytomis atitinkamomis Jūsų teisėmis, susijusiomis su Asmens duomenų tvarkymu.

9.3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami BIOVITUP svetainėje.